Jak sprowadzić urnę z prochami

Sprowadzenie urny z prochami z zagranicy nie wymaga specjalnych środków ostrożności ani zabezpieczeń. Zgodnie z prawem urnę może przywieźć każdy, kto otrzyma specjalną zgodę i będzie w posiadaniu odpowiednich dokumentów niezbędnych do przewiezienia naczynia z prochami.

Aby móc sprowadzić urnę z zagranicy należy w pierwszej kolejności załatwić wszystkie formalności, by po przewiezieniu prochów do kraju można było starać się o zasiłek pogrzebowy oraz otrzymać zezwolenie na pochówek.

Do wydania zezwolenia na sprowadzenie prochów należy:

 • złożyć wniosek o sprowadzenie zwłok z zagranicy w Starostwie Powiatowym w Wydziale Spraw Obywatelskich. Wniosek może złożyć osoba fizyczna lub upoważniony przez nią przedstawiciel specjalistycznej firmy transportowej;
 • być w posiadaniu polskiego aktu zgonu lub innego dokumentu stwierdzającego zgon wydanego przez polski urząd, ewentualnie tłumaczenia przysięgłego aktu zgonu lub innego dokumentu stwierdzającego zgon wydanego przez urząd odpowiedni dla państwa, w którym nastąpił zgon.
 • W przypadku braku określenia przyczyny zgonu na akcie zgonu lub dokumencie potwierdzającym zgon, wnioskodawca musi dostarczyć dokument świadczący, że zgon nie nastąpił z powodu choroby zakaźnej wymienionej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 roku w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby.

Ponadto, do złożenia wniosku należy przygotować listę danych:

 • Imię i nazwisko osoby zmarłej;
 • Data i miejsce urodzenia;
 • Data i miejsce zgonu;
 • Adres ostatniego miejsca zameldowania osoby zmarłej w Polsce lub za granicą;
 • Określenie przyczyny zgonu;
 • Miejsce, z którego urna zostanie przetransportowana;
 • Imiona rodziców zmarłego;
 • Nazwisko rodowe matki zmarłego;
 • Imię, nazwisko, adres oraz numer dowodu tożsamości osoby organizującej sprowadzenie ciała (wnioskodawcy), stopień pokrewieństwa wnioskodawcy w stosunku do zmarłego oraz nazwę i adres firmy mającej zająć się transportem urny (o ile taka firma będzie zatrudniona);
 • Środek transportu jakim zostanie przewieziona urna z prochami;
 • Nazwa i adres firmy transportowej, jeśli to ona będzie wykonywała zlecenie transportu;
 • Miejsce i nazwa cmentarza, gdzie odbędzie się pochówek.